Bezinningsgroep Energie
Binnen de 'Bezinningsgroep Energie' wisselen personen, die werkzaam zijn in de politiek, bij de overheid, het bedrijfsleven, de milieubeweging en adviesorganen, al sinds begin jaren zeventig gedachten uit over het te voeren energiebeleid.
Hierbij komen verschillende onderwerpen aan bod. Klimaatbeleid is een centraal thema, maar ook is aandacht voor de voorzieningszekerheid en betaalbaarheid van de energievoorziening. Daarbij kunnen concrete technische opties om tot CO2-reductie te komen een avondvullend onderwerp zijn, zoals bijvoorbeeld duurzame energie, biomassa, kernenergie of CO2-opslag. Maar ook een beleidsrapport van de overheid (zoals het Energierapport), een advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) of een internationale klimaattop worden regelmatig besproken. Het gemêleerde gezelschap deskundigen enerzijds en de aandacht voor zowel concrete oplossingen als beleid anderzijds maakt dat de leden genuanceerde en brede visies opdoen ten aanzien van energiebeleid. Inhoudelijke visies die ze vervolgens kunnen benutten en uitdragen in hun professionele werkkring. Overigens wordt er binnen de BG geen noodzaak gevoeld om altijd tot een gezamenlijk standpunt te komen. Juist aan de diversiteit aan meningen en de inhoudelijke discussies op persoonlijke titel daarover – waarbij dus geen belangen hoeven te worden verdedigd – wordt waarde gehecht bij dit platform.
Vergaderdata en thema's 2016-2017
Wanneer Locatie Thema
9 janauri 2017 19:30-21:30 uur
Seats2Meet Utrecht Hoe komen we van het aardgas af?
7 maart 2017 19:30-21:30 uur
Seats2Meet Utrecht Sturen op CO2-reductie
12 april 2017 19:30-21:30 uur
Seats2Meet Utrecht
Beïnvloeding van consumentengedrag in relatie tot klimaatbeleid
18 mei 2017 19:30-21:30 uur
Seats2Meet Utrecht
Duurzame luchtvaart? Is het nodig? Is het mogelijk? Is het haalbaar?
26 juni 2017 19:30-21:30 uur
Seats2Meet Utrecht Industrie
5 september 2017 19:30-21:30 uur
Seats2Meet Utrecht
Is duurzame energie genoeg voor klimaatneutrale energievoorziening?
11 oktober 2017 19:30-21:30 uur
Seats2Meet Utrecht
Hoe gaan gemeenten de lage temperatuur warmte transitie vormgeven?
23 november 2017 19:30-21:30 uur
Seats2Meet Utrecht Regeerakkoord Rutte III: Wat? Hoe? Wie? Genoeg?
Mededelingen
Input voor de formatiebesprekingen
De Bezinningsgroep Energie heeft bijgaande notitie uitgestuurd als input voor de formatiebesprekingen, met deze boodschap:
"Geachte geadresseerde,
Nu het stof van de verkiezingen begint neer te dalen is het zaak om tijdens de formatie de ambities uit de Energieagenda, het Klimaatakkoord van Parijs en het Energie Akkoord om te zetten in nieuwe politieke acties. De Bezinningsgroep Energie is blij dat alle partijen die nu gaan formeren zich bewust zijn van de noodzaak van verregaande reductie en willen met deze notitie hun kennis en ervaring delen om zo verstandig en succesvol mogelijk beleid te ondersteunen.

In onze vorige notitie uit mei 2016 zijn we uitgebreid ingegaan op analyses en keuzes met toelichting per onderwerp. In de notitie die we u nu via deze mail aanbieden stellen wij keuzes voor die nu moeten worden gemaakt in een regeerakkoord.
We gaan er graag het gesprek met u over aan en zijn benieuwd naar uw reactie, maar bovenal vragen wij dat u de concrete punten uit bijgaande notitie zult verwerken in het nieuwe regeerakkoord.

Met vriendelijke groet,
Sible Schöne
Voorzitter Bezinningsgroep Energie"

Voortgangsrapportage BG 2016
Jaarverslag BG 2015

Van ouwe groenen en de dingen die voorbij gaan
Twee van de oprichters van de Bezinningsgroep Energie kijken terug op een rijk verleden door middel van een aantal impressies in anekdote-vorm. "Jongens waren we toen we begonnen, maar we genieten nog van de resultaten, ook vandaag de dag."
Wouter van Dieren en Eric-Jan Tuininga, April 2016. Download hier de publicatie.

Aanbevelingen klimaatneutrale energievoorziening
"Een werkgroep vanuit de Bezinningsgroep Energie (BG) heeft begin dit jaar een reeks aanbevelingen geformuleerd voor de partijprogramma's van politieke partijen voor de Tweede Kamer verkiezingen in 2017. In het kader van de Energiedialoog zijn deze aanbevelingen besproken in een aparte bijeenkomst van de BG. Daar bleek brede steun voor de meeste aanbevelingen. Er bleek echter ook diepgaand meningsverschil te bestaan over het al dan niet sluiten van de drie nieuwe kolencentrales. Bovendien was er brede steun voor een extra aanbeveling om grondig onderzoek te doen naar de houdbaarheid van het huidige marktmodel in de elektriciteitssector. Naar aanleiding van deze discussie heeft de werkgroep een nieuwe versie van de notitie geschreven, waarin deze twee punten zijn verwerkt. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal andere suggesties in deze versie op te nemen.

Sible Schöne
Voorzitter Bezinningsgroep Energie"

Oud-BG-lid Prof.Dr.Ir. Wiro Beek overleed op 15 december 2015. Download hier een In Memoriam.
40 jaar Bezinningsgroep Energie
Bij gelegenheid van 40 jaar BG was er een congres over klimaat- en energiebeleid. Download hier de daarbij gepubliceerde Essaybundel ‘De doorbraak van duurzaam – van niche naar mainstream’ (2014) als PDF.