Jaarverslag 2018

Bezinningsgroep Energie
Stichting Energie & Samenleving

Bezinningsgroep Energie (BG)

De BG hield in 2018 zeven reguliere bijeenkomsten. Bij hoge uitzondering is de beoogde juni-bijeenkomst afgelast; de reden was een zeer groot aantal afzeggingen van sprekers en leden in verband met belangrijke bijeenkomsten van de Klimaattafels waar zij bij betrokken waren.

De besproken thema’s en de inleiders staan vermeld op het ledendeel van de website. De presentie was tussen 17 en 27 personen. Het gemiddelde aantal personen in de zeven meetings was 24, gelijk aan het aantal van het jaar daarvoor en aan het tienjaren-gemiddelde, maar ruim 10% lager dan het gemiddelde aantal van de vijf voorgaande jaren.

De ledenlijst telde 74 personen, waarvan ruim twee derde aan één of meer bijeenkomsten deelnam. Daarnaast waren er externe sprekers en andere gasten. Een deel van deze laatste categorie verving een betalende collega die verhinderd was.

De beoogde professionele en sociale diversiteit van het ledenbestand is redelijk. Van elke bijeenkomst is een zeer beknopte samenvatting gemaakt die steeds werd meegezonden met de volgende uitnodiging; zie hiervoor het (afgeschermde) ledendeel van de BG-website: www.bezinningsgroepenergie.nl.

De BG heeft in dit verslagjaar geen bijzonder project uitgevoerd. De afgelaste juni-bijeenkomst was voorbereid als een speciaal debat met extra deelname vanuit allerlei maatschappelijke geledingen, maar dit was noch openbaar noch kostenverhogend. Het zou de culminatie zijn van een reeks bijeenkomsten over het belang van het klimaatvraagstuk en de samenhang met andere vraagstukken.

In het verslagjaar is de inhoudelijke en vormtechnische update van de BG-website voltooid; de site is operationeel. Het Profiel waarin duidelijk staat hoe de BG omgaat met meningsverschillen en extern te publiceren standpunten is in het verslagjaar op de BG-website geplaatst.

De thema’s die zijn behandeld in de BG-bijeenkomsten waren steeds gerelateerd aan de lopende klimaatbesprekingen met – vaak nog ongepubliceerde – standpunten en feiten die aan de Tafels werden aangedragen. Accenten op o.m. industrie, waterstof, biomassa en negatieve broeikasgasemissies. De vaardige, ijverige en inspirerende rol van BG-secretaris Kees den Blanken werd zeer geapprecieerd door het bestuur en de leden. Hetzelfde geldt voor de actieve achtervanger-steun door CE Delft via Merel Verbeek, Reinier van der Veen en Cor Leguijt.

Stichting Energie & Samenleving

De Stichting heeft zich in dit jaar gekweten van haar statutaire taak door te zorgen voor continuïteit en goed functioneren van de BG. Daarnaast heeft het bestuur meegedacht over de activiteiten die naast de reguliere bijeenkomsten zijn ontplooid in 2018 en werden voorbereid voor 2019 of later. Via mail­communicatie heeft het bestuur het bovenvermelde Profiel goedgekeurd in juli 2017. Er zijn geen mutaties geweest binnen het bestuur. De stichtingsvoorzitter kwam in september 2018 voor (eerste) herbenoeming in aanmerking, dit punt wordt in januari 2019 behandeld in de bestuursvergadering. De secretaris komt in maart 2019 voor (tweede en laatste) herbenoeming in aanmerking. Heel tevreden is het bestuur over de benoeming van Joop Oude Lohuis als nieuwe BG-voorzitter. We zijn Sible Schöne na tien jaar voorzitterschap oneindig veel dank verschuldigd.

Financiële positie

De jaarrekening 2017 (vastgesteld op 25 april 2018) sluit met een negatief saldo van ruim € 600 op de lopende rekening. Dit is gefinancierd uit het eigen vermogen, dat daardoor is gedaald tot bijna € 600 positief. Dit eigen vermogen is in feite de reserve bestemd voor bijzondere projecten. Het enige project dat in 2017 is uitgevoerd kende lage kosten en in 2018 zijn geen kosten voorzien of gemaakt op dit punt.

De uitkomst voor 2018 en de prognose voor 2019 komen aan de orde in januari in de bestuurs­vergadering SES. De verwachting is dat de Stichting in 2018 en 2019 de reserve weer kan opbouwen om later opnieuw in staat te zijn bijzondere projectuitgaven te doen. De Stichting heeft geen personeel, alleen een jaarlijks heronderhandeld servicecontract. Bezittingen zijn er evenmin.
De exploitatie en de balans zijn gezond.

 

Driebergen/Utrecht, 7 januari 2019
Fokke Goudswaard, secretaris Stichting Energie & Samenleving