Profiel BG

De Bezinningsgroep Energie (sinds 1972: de BG) draagt bij aan bezinning over energie en gerelateerde vraagstukken. Om haar doel te realiseren komt de BG 8 maal per jaar bijeen. Op die bijeenkomsten bespreken we relevante energie- en milieuvragen, waarbij klimaatverandering ten gevolge van emissies de laatste jaren veel aandacht krijgt. Na een inleiding door een gezaghebbend spreker en een reflectie daarop van een co-referent volgt discussie onder de leden. Open, eerlijk, vertrouwelijk, gebaseerd op feiten en argumenten en respectvol over een mogelijk verschillende uitleg daarvan, wordt - op persoonlijke titel - zo bijgedragen aan verdieping en bezinning over energie. De BG is een onafhankelijke denktank die ontwikkelingen over energie en milieu kritisch volgt.

Recente discussieonderwerpen waren onder andere: Wat betekent regeerakkoord Rutte III? Hoe gaan gemeenten de lage temperatuur warmtetransitie vormgeven? Is duurzame energie genoeg voor een klimaatneutrale energievoorziening?  Beïnvloeden consumentengedrag in relatie tot klimaatbeleid. Hoe reduceert de industrie CO2? Nieuwe perspectieven voor gas en de gassector.

De leden van de BG nemen aan de discussie deel op persoonlijke titel. De groep is divers en komt uit wetenschap, industrie, zakelijke dienstverlening, maatschappelijke organisaties, overheden, adviesorganen en politiek. Deskundig, zijn de leden werkzaam op een beleidsvormend/beslissend  niveau in hun organisatie. Of zij zijn daarvoor in opleiding of zij zijn tot recent als zodanig werkzaam geweest. Vanuit hun specialisme waarderen ze de breedte van de BG-discussies. Ze kunnen daarvan leren en ook eraan bijdragen. De BG werkt omdat leden 'halen en brengen'. Nieuwe leden hebben – net als externe gasten – goedkeuring van het bestuur en/of de BG nodig. Het bestuur hanteert daarbij als toelatingscriterium dat die nieuwe leden borgen dat de BG het belangrijke platform blijft dat het nu is en waar mogelijk die positie verder versterken. 

Externe uitingen van de BG zijn zeer beperkt. De resultaten van opgedane inzichten en bezinning kunnen maatschappelijke doorwerking hebben via de individuele leden. Omdat de bijeenkomsten onder 'Chatham House rule' plaatsvinden kunnen leden informatie, inzichten en hun conclusies extern gebruiken, mits daarbij spreker(s) of organisatie(s) niet onthuld worden. Vanwege de pluriforme meningen in de BG treedt de BG zelf zelden naar buiten, tenzij voor een speciale gelegenheid (jubileum, etc.) waarbij dan leden (of externe sprekers/gasten) een pluriform scala aan opvattingen op persoonlijk titel naar voren brengen. De BG neemt geen externe standpunten in, tenzij, bij een speciale gelegenheid, geen van de leden daartegen bezwaar heeft. Bij zulke externe uitingen wordt vermeld dat niet alle leden de geuite meningen dragen.